Information about the processing of personal data

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”), w związku z zebraniem Państwa danych osobowych przekazujemy, następujące informacje:

 1. KTO ADMINISTRUJE PANI/PANA DANYMI OSOBOWYMI

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Albero Invest, których wykaz znajduje się tutaj, każda z siedzibą w Warszawie oraz adresem przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa („Albero”).
 1. JAKIE SĄ UZGODNIENIA MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

  Albero Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka z Grupy Albero Invest, będzie odpowiadała za obsługę Pani/Pana zapytań i żądań związanych z realizacją Pani/Pana praw, o których mowa w pkt. 7 poniżej.

  Niezależnie od uzgodnień może Pani/Pan wykonywać przysługujące Pani/Panu prawa wobec każdego ze współadministratorów.

  Treść uzgodnień między współadministratorami jest dostępna na żądanie osoby, której dane dotyczą, skierowane na adres mejlowy biuro@alberoinvest.pl.
 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ?

  Kontakt z Albero jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@alberoinvest.pl

  Albero powołało inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: IOD@alberoinvest.pl
 1. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  a) w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, w ramach podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b) w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji marketingowych i analityki związanej z marketingiem, w ramach prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym informacja marketingowa będzie przesyłana tylko w przypadku, gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przesyłanie takich informacji, zgodnie z przepisami regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt i odpowiedź na Pani/Pana zapytanie.
 1. CZY PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Albero usługi teleinformatyczne i marketingowe.
 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego lub wniosku o usunięcie danych.
 1. JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA?

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  Po wycofaniu zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego konsultanci Albero nie będą mogli kontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia informacji marketingowych, a Pani/Pana dane zostaną usunięte z baz danych Albero.

  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do własnych danych osobowych, uzyskania informacji o ich przetwarzaniu, prawo do sprostowania tych danych, które są̨ nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  W celu realizacji Pani/Pana praw należy skontaktować się z Albero wysyłając mejla na adres biuro@alberoinvest.pl.

  Ma Pani/Pan również prawo do bycia zawiadomionym przez Albero o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowo przetwarzane.
 1. O CZYM JESZCZE POWINNA PANI/PAN WIEDZIEĆ?

  Albero w ramach marketingu bezpośredniego prowadzi profilowanie w celu przesyłania Pani/Panu ofert najbardziej dopasowanych do Pani/Pana potrzeb. Profilowanie nie wiąże się jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji.

  Albero nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.