BLOG

Umowa deweloperska. Co musi wiedzieć nabywca?

Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do wybudowania danej nieruchomości oraz przeniesienia własności na kupującego, natomiast kupującego – do zapłaty ustalonej ceny. Nie jest ona jedyną umową zawieraną przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym, jednak pozostaje ważnym elementem całej inwestycji. Do jej podpisania dochodzi jeszcze przed ukończeniem budowy nieruchomości, dlatego umożliwia deweloperowi pozyskanie klientów nawet przed faktycznym rozpoczęciem prac.

Jak działa umowa deweloperska?

Deweloper rozpoczyna realizację budowy nieruchomości wówczas, gdy posiada do niej tytuł prawny, projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. W pierwszej kolejności przygotowywany jest prospekt informacyjny w postaci elektronicznej lub papierowej. W dokumencie tym określane są szczegóły dotyczące przedsięwzięcia, które poznać musi każda osoba planująca podpisanie umowy deweloperskiej. Po otrzymaniu prospektu potencjalny klient podejmuje decyzję, po czym zawiera umowę w formie aktu notarialnego. Akt ten zawiera również wniosek o wpis roszczenia do księgi wieczystej. Nabywca musi następnie zgodnie z umową dokonywać wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Po sfinalizowaniu inwestycji następuje odbiór nieruchomości, w skutek czego umowa deweloperska zastępowana jest umową przeniesienia własności.

Jak umowa deweloperska chroni prawa klienta?

Umowa deweloperska może się wydawać dość ryzykowna z punktu widzenia klienta. Do jej zawarcia często dochodzi przed rozpoczęciem budowy, dlatego teoretycznie dotyczy nieruchomości wciąż nieistniejącej. Przed przeniesieniem własności kupujący musi też zapłacić uzgodnioną cenę, która z oczywistych względów jest bardzo wysoka. Umowa deweloperska przewiduje jednak określone mechanizmy obronne, takie jak wspomniany prospekt informacyjny. Treść umowy jest szczegółowo określona, a sama umowa musi zostać zawarta u notariusza. W przypadku niewywiązania się z obowiązku przeniesienia własności przez dewelopera, klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Wpis roszczenia do księgi wieczystej uniemożliwia natomiast deweloperowi tzw. sprzedaży podwójnej, dzięki czemu nie będzie w stanie zobowiązać się do przeniesienia własności danego mieszkania wobec innej osoby.

Jak umowa deweloperska zabezpiecza pieniądze nabywcy?

Środki na poczet przyszłego mieszkania wpływają na rachunek powierniczy, który może występować w różnych wariantach. W wersji zamkniętej deweloper nie ma dostępu do pieniędzy wpłacanych na rachunek, aż do momentu sfinalizowania przedsięwzięcia oraz przeniesienia własności na klienta. W wariancie otwartym wypłaty środków następują kilkukrotnie, więc deweloper otrzymuje jedynie część pieniędzy po zakończeniu określonego etapu przedsięwzięcia. Raty te odpowiadają wartości danego etapu w sposób procentowy. W wariancie otwartym uwzględnić można dodatkowe zabezpieczenie gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, bądź też brak dodatkowego zabezpieczenia. Deweloper nie ma w tym przypadku stałego dostępu do rachunku, jednak może kontrolować wysokość kwot wpłacanych przez klienta. Dostęp do rachunku powierniczego oddaje bank, po zakończeniu konkretnego etapu lub po przeniesieniu własności na klienta.

O czym warto pamiętać przy zawieraniu umowy deweloperskiej?

Zakup mieszkania od dewelopera podlega kontroli pod względem zgodności z prawem. Warto zwrócić szczególną uwagę na treść prospektu informacyjnego, a także jej zgodność z rzeczywistą umową. Jeżeli nie będzie się pokrywać, konieczne jest podkreślenie tego faktu w akcie notarialnym i zapewnienie klientowi możliwości zaakceptowania zmian. W umowie powinno być wyraźnie zaznaczone, że środki wpłacane deweloperowi będą się znajdować wyłącznie na koncie powierniczym. Nie bez znaczenia pozostają kwestie związane z terminami rozpoczęcia inwestycji, sfinalizowania budowy oraz odbiorem nieruchomości. Z punktu widzenia nabywcy niekorzystny będzie brak możliwości ich przesunięcia w określonych przypadkach, podobnie jak ustalenie terminów względnych. Należy zwrócić uwagę również na koszty dodatkowe, którymi może być obciążony klient. Dotyczy to m.in. wydatków związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej, opłat za bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu czy opłaty za przyłączenie do sieci. Warte uwagi jest ponadto precyzyjne określenie standardu wykończenia mieszkania. W ten sposób na podstawie umowy będzie można domagać się określonych rezultatów, a tym samym uniknąć niepotrzebnych sporów z deweloperem.

Jeśli interesuje Cię zakup nowego mieszkania lub domu w Warszawie – sprawdź naszą ofertę:

Powrót